På onsdag kommer resultatene fra årets nasjonale prøver. Dette bør du vite om prøvene:

Hver høst gjennomfører alle elever på 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Prøvene skal måle elevens grunnleggende ferdigheter, som er viktige på tvers av fag. Resultatene gir lærere et grunnlag for å si noe om hva eleven bør jobbe videre med, men prøvene gir også skolene og kommunene informasjon om hvordan de jobber med skoletilbudet gjennom hele året. Hvis resultatene er svake år etter år, bør skolen undersøke hvordan de kan endre undervisningen for å treffe elevene bedre.

Hva forteller prøvene oss?

  • Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom resultater på nasjonale prøver på 5. trinn og grunnskolepoeng etter 10. trinn. Grunnskolepoeng er elevens inngangsbillett til videregående opplæring.
  • Det er en forskjell på 14 grunnskolepoeng mellom de 10 prosent av elevene som presterte lavest på nasjonale prøver i lesing i 5. trinn, og de 10 prosent som presterte høyest på den samme prøven. Dette gjelder både gutter og jenter.
  • Det er også en tydelig sammenheng mellom prøveresultatet på 8. trinn og gjennomføring av videregående opplæring. Ved å bruke resultatene fra nasjonale prøver får skolene vite ganske mye om hvilke elever som står i fare for å bli del av frafallstallene, som alle er enige om at vi må få ned.
  • Vi vet også at det er store forskjeller i hvordan skoler og kommuner bruker resultater fra prøvene. Skoler med ledere som jobber godt med resultatene, har også lærere som er mer positive til prøvene generelt. Disse skolene vil nok også ha et bedre utgangspunkt for å fange opp elever som ellers kanskje hadde blitt del av tallene ovenfor.

Mange skoler og kommuner jobber godt og systematisk gjennom året, og det kommer elevene til gode – også når de gjennomfører nasjonale prøver. Skoler skal ikke øve til nasjonale prøver, selv om det er fint at elevene kjenner til hva slags type oppgaver de skal ta.

Hvilke utfordringer må vi løse?

Nasjonale prøver har fått kritikk for ikke være godt nok tilrettelagt for alle elever. Alle elever skal gjennomføre nasjonale prøver, så fremt de ikke har et vedtak om å bli fritatt. Nasjonale prøver er både et krav til elevene, og en rettighet de har. Vi er klar over mangler ved dagens løsning hvor elevene gjennomfører prøvene. I løpet av de neste par årene får elevene gjennomføre prøvene i en ny løsning som ivaretar kravene til universell utforming.

Vi fortsetter også å utvikle innholdet i prøvene, blant annet for å passe på at de er i tråd med de nye læreplanene som kommer i 2020. Prøvene skal hjelpe skolene til å finne ut om elevene får opplæringen læreplanene sier de krav på.

Skoleeiere og skoleledere må følge opp resultater fra år til år for å utvikle skolen. Viktige kilder er resultater fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Se filmen om god bruk av resultater!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her