Hver uke legger rundt 800 000 elever i norsk skole ned mange timers arbeid for å forstå matematikk. Om vi tenker oss at disse elevene arbeider fire timer med faget hver uke, gjør de unna nærmere 2000 årsverk med matematikk bare på en arbeidsuke! En slik arbeidsinnsats fortjener gode læremidler og digitale verktøy.

Både politikere, lærere og foreldre ønsker at elevene i norsk skole skal lykkes med matematikk. Likevel vet vi at mange elever synes faget er vanskelig. Kanskje kan bedre læremidler og digitale verktøy i faget bidra til at flere elever lykkes?

I Stortingsmelding 28 ønsker regjeringen at det defineres «et sett med kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet på læremidler i faget» (s. 77). Siden februar 2017 har en arbeidsgruppe i Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utvikle for slike kvalitetskriterier.

Vi har diskutert hva vi mener med matematisk kompetanse, god matematikkundervisning og hvilken funksjon læremidler og digitale verktøy kan ha for å gjøre undervisningen bedre.

Hva er kvalitet i læremidler?

Et grunnleggende premiss for å kunne si noe om kvalitet i læremidler, er å ta stilling til hvilken matematisk kompetanse vi ønsker å utvikle i undervisningen. Forståelsen av matematisk kompetanse finnes i læreplanverket Kunnskapsløftet.

Samtidig er læremidler alltid en del av lærerens praksis i klasserommet, og vil alltid være avhengig av lærerens evne til å vekke elevenes motivasjon og lærelyst. Lærernes valg og bruk av læremidler er avgjørende for at elevene skal få et godt læringsutbytte og utvikle matematisk kompetanse.

Viktige valg fram mot 2020

Fram mot 2020 skal landets rundt 400 skoleeiere, over 3000 skoleledere og godt over 60 000 lærere ta stilling til nye læremidler og digital teknologi til bruk i alle fag i grunnopplæringen. Når valgene skal tas, kan det være nyttig for lærere og skoleledere å ha et sett med kvalitetskriterier for læremidler.

Resultatet av arbeidet blir presentert på udir.no i juni 2018.

Skrevet av Øystein Gilje (ILS UiO) og Merethe Fagernæs (Utdanningsdirektoratet). Begge sitter i arbeidsgruppen for utvikling av en digital veileder med kvalitetskriterier i matematikk. Øystein er leder.

De andre i gruppen er:  Olaug Lona Svingen (Matematikksenteret), Ingunn Valbekmo (lærer på småskole- og mellomtrinn), Simen Spurkland (lærer på ungdomstrinnet), Tor Espen Kristensen (lærer på videregående, studiespesialisering) og Hanne Bredde Vig (lærer på videregående, yrkesretting).

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her