Hver høst gjennomfører alle elever på 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Prøvene blir diskutert mye, i både skoler, kommuner og i media. Det er bra! Vi er enig i at det er viktig å diskutere nasjonale prøver, ikke minst er det viktig at vi snakker om hvorfor vi har disse prøvene.

Nasjonale prøver skal gi skolene, kommunene og nasjonale myndigheter kunnskap om elvenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Kunnskapen skal brukes i arbeid med skoleutvikling, og i elevenes læring.

Etter tolv år med nasjonale prøver vet vi at prøvene gir viktig informasjon om elevenes læring og utvikling. Prøvene viser oss blant annet at

  1. det er en sterk sammenheng mellom resultater på nasjonale prøver på 5. trinn og grunnskolepoeng etter 10. trinn
  2. det er en tydelig sammenheng mellom prøveresultatet og frafall i videregående opplæring.
  3. det er store forskjeller mellom skoler og kommuner i bruk av resultater fra prøvene, også mellom skoleledere og lærere. Skoler med ledere som promoterer god bruk av resultatene, har lærere som er mer positive til prøvene.

Forskning er en av flere kilder som gir oss innspill til hva som fungerer, og hva som ikke fungerer med prøvene. Det er flere prosjekter som det er verdt å se nærmere på. Ett av prosjektene vi har fulgt med spenning er PraDa-prosjektet.

I prosjektet har Guri Skedsmo, Sølvi Mausethagen og Tine S. Prøitz undersøkt bruk av elevresultater i norske skoler og kommuner. PraDa gir oss verdifull innsikt i lokal praksis og kjennetegn rundt bruk av elevresultater, og bruk av elevresultater for å drive skoleutvikling.

I podcasten «Lærerrommet» diskuterer Steffen Handal i Utdanningsforbundet funnene sammen med Sølvi Mausethagen. Verdt å høre på!

PraDa har pekt på at skoler ofte har et kortsiktig fokus på arbeidet med resultatene fra nasjonale prøver, og hopper på kortsiktige løsninger som for eksempel et nytt lesekurs eller mer testing av enkeltelever. Det kan kanskje fikse en enkeltsak der og da, men gir ikke nødvendigvis gevinster over tid. Informasjon skoler får fra nasjonale prøver må sees i et større bilde, av lærere, av skoleledere og av skoleeiere. Det er dét som er kvalitetsutvikling.

Vi er enige med Steffen Handal når han sier at det er viktig å fortsatt ha en åpen og kritisk dialog om disse prøvene. Gir nasjonale prøver oss fortsatt informasjon vi kan bruke for å gjøre skolen enda bedre for elevene?

Vi mener nasjonale prøver har en viktig funksjon i skolen, og vi jobber videre for at skoler og kommuner kan bruke resultatene på en god måte. I en fersk doktoravhandling svarer mange av de spurte lærere at resultater på nasjonale prøver er et godt verktøy for å arbeide med elevenes opplæring. De svarer også at de oppdager nye sider ved elevenes kompetanse i arbeidet med resultater på nasjonale prøver. Men funnene viser dessverre også at mange ikke har god nok kjennskap til hvordan resultatene kan brukes for å følge opp hver enkelt elev. Sammen med annen innsikt, gir funn som dette oss en retning for å støtte skoler og lærere med god bruk av resultatene.

Derfor kan vi aldri slutte å diskutere hvorfor vi (fortsatt) har nasjonale prøver.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her