Siden 2006 har 14 skoler fått Dronning Sonjas skolepris for sitt arbeid med likeverd og inkludering. Emmanuelle Bjerkem har studert hva som kjennetegner rektorene ved fire av disse skolene.

Emmanuelle Bjerkem er fransk og flyttet til Norge i 2000. Allerede da var hun nysgjerrig på den norske skolens samfunnsoppdrag og hvordan inkludering og likeverd var sentrale prinsipper i fellesskolen.

– Samtidig møtte jeg den norske skolen i en periode hvor den var preget av en intens debatt om hvilken plass disse verdiene skulle ha i fremtiden. PISA-undersøkelsen ble gjennomført for første gang samme år, og målstyring og resultatorientering satte sitt preg på den norske skolen, sier Bjerkem og fortsetter:

– Noen hevdet at denne utviklingen satte verdiene inkludering og likeverd under press. Andre snakket til og med om en nedprioritering. Jeg så at noen skoler fortsatt arbeidet målrettet og systematisk for å skape et mer inkluderende samfunn.

Masteroppgave om lederidentitet og inkluderingsarbeid

Da Bjerkem flere år senere skulle skrive masteroppgaven sin, bestemte hun seg for å undersøke hvordan skoler lykkes med å jobbe med disse verdiene når samfunnet har mye fokus på elevresultater.

Emmanuelle Bjerkem ser at skolene jobber for å skape et mer inkluderende samfunn. FOTO: Privat

– Jeg ville utforske relasjonen mellom lederidentitet og positivt inkluderingsarbeid. Jeg valgte å snakke med rektorer på noen skoler som hadde vunnet Dronning Sonjas skolepris.

– Verdiene ligger i ryggmargen

Bjerkem fant ut at felles for rektorene, er at likeverd og inkludering ligger i ryggmargen deres, og at de gjennomsyrer deres profesjonelle beslutninger, prioriteringer og holdninger.

– Rektorene ser ingen motsetning mellom det å jobbe for et inkluderende skolemiljø og det å jobbe for at elevene skal ha gode resultater. De mener at et godt skolemiljø hvor alle føler at de hører til, er forutsetningen for gode faglige resultater, sier Bjerkem.


5 kjennetegn ved rektorene som har vunnet Dronning Sonjas skolepris:

1.     Lang erfaring fra skolen
Rektorene har lang arbeidserfaring i skoleverket, og noen har mer variert erfaring enn andre. Motivasjon i hverdagen kommer fra møtet med mennesker, og særlig elever.

2.     Opplever inkludering og likeverd som sentrale verdier
Betydningen av disse verdiene er forankret i tidligere livserfaringer (tidlige leveår i familien, nærmiljøet, ungdomsbevegelser, studietiden)

3.     Mener at inkludering handler om medvirkning, å vise respekt og å lytte til alle
Rektorene ser behovet for å strukturere inkluderingsarbeidet samtidig som de ser betydningen av å ha en inkluderende holdning i alle situasjoner på skolen. De vil være rollemodeller som inspirerer til inkluderende holdninger.

4.     Ønsker å fremme en kultur for inkludering som preger alle dimensjoner av skolens arbeid
Mangfold kjennetegner verden elevene lever i. Rektorene mener at anledning til å delta i en inkluderende skole vil kunne gi elevene et godt grunnlag for senere deltakelse i samfunnet. Elevene vil kunne fremme inkluderende holdninger.

5.     Mener at et godt skolemiljø er en forutsetning for at elevene skal yte bra på skolen
Rektorene mener at fokus på elevenes resultater er like viktig som fokus på at skolen skal være et godt sted å være. De er bevisste på at hverdagen kan by på utfordringer som kan true denne balansen, og de mener at det er deres ansvar å jobbe for å opprettholde den.

 

Bakgrunn

  • Dronning Sonajs skolepris har blitt delt ut til 14 skoler siden 2006. Kriteriene er at skolen har jobbet godt med likeverd og inkludering. (Fra og med 2019 deles prisen ut annethvert år).
  • For å følge opp med forskning på tvers av vinnerskolene, har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Universitetet i Oslo delt ut et masterstipend for å undersøke, klargjøre og dokumentere hva vi kan lære av det arbeidet som er gjort ved de ulike vinnerskolene når det gjelder likeverd og inkludering.
  • Emmanuelle Bjerkems masteroppgave: Likeverd, inkludering og konstruksjon av ledeidentitet (UiO, 2018)

Les mer om skoleprisen på udir.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her