Det er delte meninger om eksempeloppgavene som er publisert så langt. Her deler vi hovedtrekkene i tilbakemeldingene vi har fått fra dere.

Eksempeloppgaver til ny eksamen i matematikk og engelsk er publisert på udir.no. Her kan du også lese mer om endringene som kommer.

Slik endrer vi eksamen (udir.no)

Tidligere i høst ba vi dere gi oss tilbakemeldinger på eksempeloppgaver i matematikk og engelsk, gjennom et spørreskjema. Her oppsummerer vi hovedtrekkene i tilbakemeldingene.

Justerte oppgaver

Flere av eksempeloppgaver i både matematikk og engelsk er justert med bakgrunn i tilbakemeldingene vi har fått, blant annet eksempeloppgaven med programmering i matematikk. De justerte eksempeloppgavene er publisert på udir.no.

Eksempeloppgavene prøves nå ut ved flere skoler i landet, blant annet for å undersøke vanskegrad i de ulike oppgavene. Analysene fra utprøvingene og tilbakemeldingene vi har fått fra elever og lærere er grunnlaget for arbeidet med hele eksempelsett og de endelige eksamensoppgavene.

Hvem har svart?

Innledningsvis ba vi dere kort fortelle hvem dere er.

Av nesten 1 200 respondenter er

 • 57 prosent lærere
 • 39 prosent elever
 • 2 prosent er ledere.

Det er veldig flott at så mange elever har gitt tilbakemeldinger på eksempeloppgavene!

 • 46 prosent har gitt tilbakemeldinger på eksemplene i matematikk
 • 53 prosent har gitt tilbakemeldinger på eksemplene i engelsk

Opplever dere at eksempeloppgavene er i tråd med de nye læreplanene?

54 prosent av respondentene synes eksemplene i liten eller noe grad er i tråd med nye læreplaner. 30 prosent synes eksemplene i stor eller veldig stor grad er i tråd med læreplanene. Nesten 16 prosent har svart «vet ikke».

Det kan være vanskelig å svare på et slikt spørsmål siden de nye læreplanene kun har vært i bruk i kort tid – særlig for elevene.

Tilbakemeldinger på eksempeloppgaver i matematikk

Blant de som er positive til eksempeloppgavene, svarer respondentene i hovedsak at

 • de kjenner igjen overordnet del, kjerneelementene og kompetansemålene i oppgavene
 • det er spennende med åpne oppgaver
 • oppgavene er fremtidsrettet

Blant de som er mer kritiske, svarer respondentene i hovedsak at

 • en digital eksamen ikke legger til rette for å vise matematisk kompetanse
 • de savner mulighet til å skrive på papir
 • de savner en del av eksamen uten hjelpemidler
 • oppgavetype 1 (flervalgs- eller interaktive oppgaver, eller oppgaver der eleven skal skrive svaret som et tall i en svarrute) reflekterer ikke læreplanen, siden oppgavetypen kun krever at eleven skriver inn svaret
 • oppgavene er for vanskelige for elever med lav måloppnåelse
 • eksemplene kommer for sent
 • det er dårlig tid til å forberede eksamensgjennomføringen våren 2021

Mange spør om programmering er en del av læreplanen i 1P. Programmering og algoritmisk tankegang er del av den nye læreplanen, og elevene kan bruke programmering i sine besvarelser. Vi er klar over at elevene som følger læreplanen i år ikke har samme forkunnskaper om programmering som fremtidige elever vil ha. Vi tar hensyn til dette i arbeidet med eksamensoppgavene.

Tilbakemeldinger på eksempeloppgaver i engelsk

Blant de som er positive til eksempeloppgavene, svarer respondentene i hovedsak at

 • eksemplene er sammensatte og varierte
 • alle får mulighet til å vise kompetansen sin
 • eksemplene peker i retning av en mer rettferdig eksamen
 • oppgavene måler et bredere spekter av ferdigheter
 • lytting gir et bredere grunnlag for å vise hvordan vi lærer og bruker språk
 • det er bra med mindre vekt på ett langsvar
 • fyll-inn oppgavene differensierer godt

Det er også respondenter som trekker frem at kunnskaper i engelsk består av mer enn «bare» å skrive, og at også lesing og lytting er viktig.

Andre trekker frem at oppgaven med tekst fra en rap-låt er kul, og at elever er positive til lytteoppgaver som en måte å vise kompetanse i flere områder.

Blant de som er mer kritiske, svarer respondentene i hovedsak at

 • de ikke ser sammenhengen mellom læreplanen og eksamen i eksempeloppgavene.

Og at de savner

 • innhold og bruk av tekstene i «Om faget» fra læreplanen
 • oppgaver som gir rom for refleksjon og kritisk tenking
 • oppgaver om kritisk kildebruk, kilders pålitelighet
 • bruk av unike kompetansemål for yrkesfag og studieforberedende
 • forklaring på multiple choice oppgaver
 • multimodale tekster

Det er respondenter som sier at det virker som de som har laget eksemplene ikke har sett på kompetansemålene i det hele tatt, og ikke klart å fange hva fagfornyelsen handler om.

Andre sier oppgavene minner for mye om innholdet i lokale prøver, og at det er for lite spor av dybdelæring og tverrfaglighet i eksemplene.

Det kommer flere eksempeloppgaver

Vi har publisert eksempel på et helt oppgavesett i engelsk (udir.no)

Eksempel på et helt oppgavesett i matematikk kommer i januar 2021.
Eksempeloppgaver i norsk, engelsk og matematikk for 10. trinn kommer vinteren 2021.

Vi planlegger å bruke spørreskjema for å be dere om å gi oss tilbakemeldinger også for kommende eksempeloppgaver. Tusen takk for at dere tar dere tid til å svare oss, og gi oss verdifulle kommentarer og innspill!

 

1 kommentar

 1. Hei UDIR. Hadde dette vært publisert i desember 2019 hadde jeg syntes dette var topp å få vite. Nå er det et halvt år til denne eksamen skal avvikles, men dere presenterer eksamen som noe uferdig. Er det virkelig rettferdig at elevene blir utsatt for denne massive endringen, uten at lærerne er ordentlig forberedt? Og et annet spørsmål, de tilbakemeldingene dere har fått, blir de implementert for å prøve å endre eksamen. Det er veldig utydelig hva denne bloggen er til. Vi trenger noe mer konkret og vi trenger forutsigbarhet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar
Skriv navnet ditt her